TRAINING AND STANDARDS

Обука и стандарди

 

Оваа комисија се грижи за обука, дообука, евидентирање на активноста и степенот на едукација на спасителите алпинистите.

Организира семинари, курсеви, вежби, испити, а се труди и да ги примени во обуката и најновите препораки на ICAR – CISA во

прoцесот на обука на спасителите но и во дообука на оние кои веќе ја имаат звршено комплетната обуката и учествуваат во

акциите.