ADMINISTRATION

Администрација

 

Оваа комисија води база на податоци за целокупното работење на спасителите/алпинистите на ниво на тимови и поединци.

Води и издава легитимации и води електронска архива на целокупната документација.

 

Претседател: Ристе Калинов

Координација: Светлана Трендова

Член: Александар Старделов

Член: Владимир Цветкоски

Член: Владо Настев